تلفن های ثابت و داخلی سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان

تلفن

واحد

ردیف

35688004

داخلی 301-300

دفتر مدیر عامل

1

35688800

داخلی 307-306-305

حراست

2

35688260

داخلی 101

معاونت اجرایی

 

3

35688256

داخلی 314-313-312

مطالعات و برنامه ریزی

 

4

35688261

داخلی 210

روابط عمومی

 

5

35688255

داخلی 213-212

انفورماتیک

6

35688261

داخلی 211-200

امور اداری

 

7

35688900-35688800

انتظامات

8

35688258

داخلی 206-208-209

حسابداری

9

35688101

داخلی 211

دبیرخانه

10

35688262

داخلی 126-125-124

امور شرکتهای حمل و نقل

11

35688263

داخلی 118

تعاونی اعتبار

12

35688100

داخلی 130-131-132

بازرسی و نظارت

13

35688259

داخلی 112-115-113

پذیرش

14

 
کد محتوا: 38589

برچسب‌ها