درباره سازمان تاکسیرانی

سامانه حمل و نقل راحت و ايمن، سريع، اقتصادي، پاك، هوشمند و سرآمد، خلاق و مبتني بر دانش و فن آوري هاي روز و هماهنگ با ساير سامانه هاي حمل و نقل درون شهري با ارايه خدمات متوازن و عادلانه به ذينفعان.

 

 

سامانه حمل و نقل راحت و ايمن، سريع، اقتصادي، پاك، هوشمند و سرآمد، خلاق و مبتني بر دانش و فن آوري هاي روز و هماهنگ با ساير سامانه هاي حمل و نقل درون شهري با ارايه خدمات متوازن و عادلانه به ذينفعان.کد محتوا 33922